Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Begrippen
 • Contactgegevens
 • Aanmelding, plaatsing en groepsindeling
 • Lesgeld
 • Lestijden
 • Uitval van een les a.g.v. omstandigheden van de docent
 • Afzeggen van een les door cursist
 • Voortzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag
 • Aansprakelijkheid
 • Privacy verklaring
 • Slotbepaling

Begrippen

Cursist:       betalende ouder, grootouder of  verzorger, die normaal gesproken met het kind mee komt.

Docent:       Nadja Spooren

Contactgegevens

Docent:

Nadja Spooren                               www.panfluitpraktijk.nl
www.muziekopschootgrave.nl
Dokter Kanterslaan 175               nadja@panfluitpraktijk.nl
5361 ND Grave                              06 16034924

KvK 51654199

Leslocatie:

Biblioplus Grave
Trompetterstraat 2
Gratis Parkeren op Lunette en Vestingpark de Kat (blauwe kaart)

Aanmelding, plaatsing en groepsindeling

Aanmelding vindt plaats via het volledig invullen en versturen van een inschrijfformulier. Dit digitale formulier is te vinden op de website Muziekopschootgrave.nl en www.panfluitpraktijk.nl. Bij kennismakingslessen en proefsessies op locatie is er ook een papieren versie om direct in te schrijven. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. U krijgt kort voor aanvang van de cursus nogmaals bericht met daarop alle praktische informatie over de cursus.

Contact verloopt via het mailadres nadja@panfluitpraktijk.nl van de Panfluit Praktijk. Dit is de muziekpraktijk van docent Nadja Spooren. Het is belangrijk dit adres bij uw contacten te zetten om geen berichten te missen rond de Muziek op Schoot cursussen.

Alleen bij voldoende deelname (minimaal 4 kinderen per groep) start een cursus. Als de groep vol is (9 aangemelde kinderen) worden er op leeftijd gebaseerde groepen samengesteld. Bij onvoloende aanmeldingen wordt de startdatum een week verplaatst. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld of de cursus start en in welke groep u bent ingedeeld met uw kind.

Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Bij gegronde reden kan na overleg een kind in een ander groep geplaatst worden.

Inschrijven van 2 kinderen per 1 ouder/verzorger is mogelijk, maar enkel na overleg tussen docent en ouder/verzorger.

Indien de cursussen op een locatie/dagdeel vol zijn, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen en krijgt u voorrang bij plaatsing bij de start van de volgende cursus.

Lesgeld 

24 uur na de eerste les van de desbetreffende cursus, krijgt u per email een factuur toegezonden. De cursustarieven worden per cursus vastgesteld, in de mail vermeld en op de site gepubliceerd. Het cursusbedrag geldt per kind en dient te worden overgemaakt op Rabobank nummer NL88 RABO 0163384495 t.n.v. N. Spooren onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer.

Lestijden

De cursussen starten bij voldoende aanmeldingen op de op de site genoemde data. Als hiervan wordt afgeweken, krijgen deelnemers zo spoedig mogelijk bericht.

De les start op het aangegeven tijdstip. De locatie is 15 minuten voor aanvang open en gaat 5 minuten na de starttijd weer dicht. Het is daarom belangrijk op tijd te komen.

In de schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen is er geen les.

Uitval van een les a.g.v. omstandigheden van de docent

Bij ziekte van de docent of dringende familie-omstandigheden zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de docent, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Lessen die de docent door omstandigheden niet heeft kunnen geven, worden zo mogelijk na afloop van de cursus ingehaald. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven les(sen) verleend.

Afzeggen van een les door cursist

Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. Dit kan per email op de dag voorafgaand aan de les of per sms/whatsapp tot een uur voor aanvang van de les.

Als het kind ziek is (bijvoorbeeld hevig hoesten, koorts, kinderziekten of griep) kan het niet aan de les deelnemen en wordt u verzocht zich af te melden.

Een zieke cursist kan een andere volwassene het kind laten begeleiden, mits het iemand is waar het kind mee vertrouwd is.

Voortzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag

Annulering van deelname aan een cursus bij inschrijving voor de kennismakingsles kan kosteloos tot 24 uur na de eerste les.

Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid. In dit geval is het mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. Cursisten dienen zorgvuldig om te gaan met de cursuslocatie. Cursisten blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren.

Persoonsgegevens (AVG)

Bij inschrijving voor lessen wordt er via een inschrijfformulier gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze worden in een database bewaard zolang u cursist bent bij de Panfluit Praktijk, de lespraktijk waar Muziek op Schoot Grave onderdeel van is.

Dit is het geval tot een jaar na uitschrijving, tenzij hiervoor wettelijk andere termijnen gelden. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.
  Uw gegevens staan ook in het boekhoudprogramma van de Panfluit Praktijk, dat wordt gedeeld met Elle Financieel Support. Zij werken volledig conform de AVG en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De Panfluit Praktijk blijft als opdrachtgever verantwoordelijk voor wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. De wettelijke minimum bewaartermijn voor loonbelastingaangifte en de crediteuren- en debiteurenadministratie is 7 jaar.
 • Lesovereenkomsten en facturen voor geleverde diensten.
  De wettelijke minimum bewaartermijn voor loonbelastingaangifte en crediteuren- en debiteurenadministratie is 7 jaar.
 • Toesturen van relevante lesinformatie.
  Denk aan roosters, leslocaties, activiteiten, lesuitval.
 • Toesturen van kleine attenties zoals kerstkaarten.

U heeft het zogenoemde recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u te allen tijde kunt verzoeken uit het databestand verwijderd te worden, voor zover dit mogelijk is binnen de wettelijke regelgeving. Blijft u bijvoorbeeld als cursist verbonden aan de Panfluit Praktijk, dan zullen gegevens bewaard blijven om facturering mogelijk te maken. Nieuwsbrieven en mailings kunnen wel komen te vervallen, al loopt u dan het risico belangrijke informatie als lesuitval of activiteiten ter ondersteuning van de reguliere muzieklessen te missen. Hiervoor is de Panfluit Praktijk dan niet aansprakelijk.

Vragen dan wel verzoeken voor het verwijderen van (een deel van) uw gegevens, kunt u sturen naar nadja@panfluitpraktijk.nl.

Er worden tijdens de lessen foto’s/video’s worden gemaakt ten behoeve van de praktijkfase van de opleiding tot gecertificeerd docent Muziek op Schoot via de post-HBO opleiding via Stichting Muziek voor het Jonge Kind. Deze opnames worden enkel en alleen gebruikt voor besprekingen met docenten van de opleiding. Niets van het materiaal wordt verder verspreid en zal bovendien worden verwijderd van alle beelddragers na afronding van de opleiding (april 2023).

Foto’s en opnames (door of voor de docent EN door cursisten) zullen nooit op de website of elders online geplaatst worden zonder toestemming van de (mede-)cursisten. De cursisten worden geacht de privacy van mede-cursisten en kinderen daarvan te respecteren en opnamen niet zonder toestemming van de afgebeelden in welke vorm dan ook te delen. Dit omvat ook het delen van beelden met andere cursisten via (groeps)apps, om te voorkomen dat derden het materiaal online plaatsen.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien of bij klachten, zal in overleg tussen docent en cursist gezocht worden naar een bevredigende oplossing.